Hållbarhet

HÅLLBARHET

Vi vill förändra matlandskapet längs de stora vägarna.

Vi tror på vikten av hållbar matkonsumtion. Vi tror att hållbar matkonsumtion innebär att erbjuda kunder valet och möjligheten att äta råvaror i säsong och mat från så nära håll som möjligt. Vi tror att hållbar mat är den goda maten som man gärna äter igen och ger en sjysst eftersmak av en bättre framtid.

Hållbarhet för oss gäller i alla aspekter vad gäller konceptet utifrån både ekonomi, socialt och miljö.

Hållbarheten står både för långsiktighet och minsta möjliga negativa påverkan.

Vi vill göra hållbara val för långsiktighet och en verksamhet man vill vara en del av, och stolt över.

 

Miljö och Hållbarhetspolicy

 • Vi jobbar med hållbarhet i alla led och därför innefattas hela verksamheten i vårt hållbarhetsarbete.
 • Vi jobbar med ständig förbättring i vårt hållbarhets och miljöarbete.
 • Vi jobbar för att förebygga förorening av miljön.
 • Vi följer aktuell miljölagstiftning och jobbar för att bidra till att nå de globala miljömålen samt nationella livsmedelsstrategin.
 • Vårt miljö och hållbarhetsarbete förankras hos medarbetare och hos andra som arbetar på uppdrag av verksamheten genom att aktivt implementera hållbarhetspolicyn.
 • Vår hållbarhetspolicy finns tillgänglig för intressenter via vår hemsida på anmodan.
 • Hållbarhetsrapporten kommer finnas tillgänglig på hemsidan.
 • Miljöpolicyn är antagen av ledningen.

 

Identifierade betydande miljöaspekter kopplade till verksamheten;

 • Matsvinn
 • Avfall
 • Råvaror
 • Drivmedel
 • Elförbrukning
 • Förpackningar
 • Rengöringsmedel
 • Vattenförbrukning

Globala målen Bilden?

Ladda ned vår Hållbarhetstrategi

 

Sammanfattning av verksamhetens negativa och positiva hållbarhetseffekter

Matsvinn – Matproduktion skapar matavfall, det är oundvikligt. Men vi måste äta för tt överleva. Vår verksamhet jobbar därför medvetet med att minimera matsvinn. Genom att erbjuda ett hållbart alternativ som aktivt jobbar med frågan bidrar vi till minskat matsvinn. Positiv hållbarhetseffekt.

Avfall – Vi uppmanar och skapar möjligheter för utförlig källsortering, dels genom kärl i moduler, dels genom att förpackningar lätt går att återvinna (ej blandade material) samt genom kommunikation och uppmaningar att slänga skräpet där det finns möjlighet att källsortera. Om skräpet hamnar i naturen är de flesta delar av papp eller komposterbart material. Positiv hållbarhetseffekt.

Råvaror – Matkonsumtion står för % av all miljöpåverkan mätt i CO2. Vi väljer hållbara råvaror och hållbar matkonsumtion. Alla måste trots allt äta. Vi tar hänsyn till den totala livscykeln och försöker uppskatta om råvaran är bra utifrån riktlinjer som tar hänsyn till CO2 utsläpp och beteende. Vi värnar också om biologisk mångfald. Vi sätter meny utifrån tillgång på råvaror, säsongsanpassad och har en flexibel meny inom satta ramar. Positiv hållbarhetseffekt.

Drivmedel – Inköp av råvaror samt leveranser till moduler från centralt kök innebär transporter.Vi använder elbil för våra egna transporter. Och nyttjar synergier och digital system för smart samlastning. Negativ hållbarhetseffekt.

Elförbrukning – vi väljer grön el. Positiv hållbarhetseffekt.

Förpackningar – Vi erbjuder ta med mat. Det innebär mer emballage per rätt än om man äter på tallrik på restaurang eller köper råvaror som är förpackade men räcker till fler rätter. Negativ hållbarhetseffekt.

Rengöringsmedel – ekologiska miljövänliga kemikalier som är biologiskt nedbrytbara. T ex koncentrat som kräver mindre antal inköp, transport och emballage. Negativ hållbarhetseffekts

Vattenförbrukning – Vaksamma på vattenförbrukning genom tex snålspolande kranar med timer. De råvaror vi använder tar också hänsyn till vattenåtgång vid odling. Dock kräver sanitet att ytor, råvaror och händer tvättas enligt lag. Negativ hållbarhetseffekt.

 

Bra mat längs E6 vill förändra matkulturen vid Sveriges stora vägar.

KONTAKTUPPGIFTER
Vill du veta mer? Är du en potentiell partner, leverantör eller finansiär?

Erika Wettre Westdahl, Projektledare
0707-338805
erika@bramatpavag.se

 

Bra mat längs E6 2.0
– ett LEADER finansierat projekt för landsbygds utveckling